Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!
Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!
7 listopada dowiedzieliśmy się, że do gry wraca koncepcja przebiegu trasy 607 z Cieszyna do Marklowic w wariancie nadolziańskim! Należy podkreślić, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje, ale Miasto Cieszyn rozważa ponownie różne scenariusze. Jako uzasadnienie podano problemy, jakie napotkała „koncepcja uliczna”, czyli wariant przeprowadzenia trasy wzdłuż ulic Poprzecznej, Dombkego, Łącznej i Frysztackiej, za którym dotychczas optowało miasto. Jak nas poinformowano, „nastąpiła kolizja z infrastrukturą”, co można tłumaczyć jako napotkanie trudności technicznych komplikujących lub wręcz uniemożliwiających realizację tego projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Niezależnie od powodu powrotu do rozmowy o wariancie nadolziańskim, bardzo cieszymy się z ponownego zaproszenia do dyskusji.

Mapa wariantów przebiegu

Zamieszczone poniżej opracowanie przedstawia porównanie obu wariantów przebiegu, a więc preferowanego przez rowerzystów wariantu nadolziańskiego oraz wariantu wzdłuż ulic.  Zwracamy uwagę na umieszczone na mapie łączniki (linie kolorem żółtym, które sprawią, że z trasy będą mogli również korzystać okoliczni mieszkańcy. Warto to podkreślić, ponieważ jednym z argumentów władz Cieszyna przeciwko wariantowi nadrzecznemu jest, że byłby on mniej dostępny dla osób zamieszkujących w tym rejonie miasta.

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

15 powodów dlaczego trasa wzdłuż Olzy jest lepsza

Ze względu na ponowne pojawienie się szansy na trasę wzdłuż Olzy, jeszcze raz chcemy przypomnieć największe wady i zagrożenia, jakie wiążą się z koncepcją trasy poprowadzonej wzdłuż ul. Frysztackiej. Zdjęcia pochodzą sprzed miesiąca i zostały wykonane w godzinach popołudniowego szczytu (między 14-15), co dodatkowo uwypukla zaobserwowane problemy.

Zwracamy uwagę, że po pierwsze, zdecydowana większość opisanych problemów przestaje istnieć w przypadku wariantu nadrzecznego. Po drugie zaś, wielu z nich nie da się całkowicie wyeliminować, niezależnie od wysokości nakładów, jakie poniosłoby na ten cel miasto, gdyby pozostać przy wariancie ulicznym. Co więcej, koszty rozwiązania większości z opisanych problemów prawdopodobnie przekroczyłyby koszty inwestycji wzdłuż Olzy, biorąc nawet pod uwagę konieczność budowy kładek nad Bobrówką i potokiem Kalembianka.

1. Wąska ulica Poprzeczna

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Dojazd do przejazdu kolejowego jest w okolicach godziny 14 całkowicie zakorkowany, ponieważ pracę kończy pierwsza zmiana w zakładach na Małej Łące.
(−)  Brak pasa dla rowerów.

Możliwe rozwiązanie

Poszerzenie drogi i wybudowanie pasa dla rowerów. Dodatkowo konieczne byłoby przeniesienie słupów sieci elektrycznej, generująca dodatkowe koszty inwestycji

2. Przejazd kolejowy na ul. Poprzecznej

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Brak wystarczającej szerokości na drogę dla rowerów.

(−) Spowolnienie ruchu rowerowego w czasie zamknięcia przejazdu.

Możliwe rozwiązanie

Poszerzenie przejazdu i budowa dodatkowych rogatek dla rowerzystów. Ponadto uzgodnienia z PKP PLK. Alternatywnie: pozostawienie stanu obecnego kosztem bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

3. Niebezpieczny skręt w lewo na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i Łącznej

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Niebezpieczny skręt w lewo na drogę z pierwszeństwem przejazdu.
(−) Dodatkowe spowolnienie ruchu samochodowego.

Możliwe rozwiązanie

Zmiana organizacji ruchu z wprowadzenie pierwszeństwa dla wyjeżdżających ul. Łącznej (pierwszeństwo Łamane). Ulica Rzeźnicza jako podporządkowana.

4. Przejazd przez ul. Wałową

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Zagrożenie dla bezpieczeństwa w związku z przejazdem przez skrzyżowanie. Na ul. Wałowej ruch jest stosukowo niewielki, ale często parkują tam duże samochody dostawcze utrudniające widoczność. Poza tym każde skrzyżowanie ruchu generuje zagrożenia, natomiast w przypadku wariantu nadrzecznego skrzyżowania nie występują.

5. Chodnik z kostki fazowanej na ul. Dombkego

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Kostka fazowana nie jest optymalną nawierzchnią dla rowerzystów. Utrudnia jazdę zwłaszcza rowerom bez amortyzatorów.

Rozwiązanie

Zastosowanie nawierzchni bitumicznej (prefereowane) lub kostki niefazowane (niezalecane). Chodnik obecnie spełnia parametry CPRu, ponieważ był projektowany z założeniem takiego wykorzystania, jednak w trakcie ustalania końcowej organizacji ruchu zrezygnowano z takiego rozwiązania.

6. Przejazd kolejowy na ul. Dombkego

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Spowolnienie ruchu rowerowego w czasie zamknięcia przejazdu.

Rozwiązanie

Brak.

7. Most na Bobrówce

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Brak miejsca na drogę dla rowerów.

Rozwiązanie

Budowa równoległej kładki rowerowej. Koszt inwestycji porównywalny z kosztem budowy mostu na Bobrówce u jej ujścia do Olzy (w przypadku wariantu nadolziańskigo). Analiza techniczna wykazała, że nie jest możliwe poszerzenie obecnej konstrukcji poprzez dobudowanie kładki podwieszanej.

Alternatywa: połączenie ruchu rowerowego z ruchem ogólnym, co spowodowałoby znaczne pogorszenie bezpieczeństwa, nie wspominając o hamowaniu ruchu rowerzystów, którzy albo będą musieli czekać w korku wraz z samochodami albo będą musieli zsiadać z roweru i przeprowadzać go przez most przejściem dla pieszych.

8. Rondo Pawła Niemca

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Intensywny ruch samochodowy i korki tworzące się w godzinach szczytu na ul. Dombkego. Wprowadzenie dodatkowych 2 przejazdów dla rowerów dodatkowo spowolni ruch samochodowy.

(−) Dwa przejazdy przez ruchliwe ulice (Frysztacka i Langera).

9. Ulica Frysztacka za rondem Pawła Niemca

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Brak drogi dla rowerów. Tu zaplanowano miejsce, ale na przestrzeni lat nic się nie działo, więc wyrosły drzewa i wypielęgnowano trawniki.

Rozwiązanie

Budowa drogi dla rowerów w pasie widocznym na zdjęciu.

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Młode drzewa w pasie drogi dla rowerów.

Rozwiązanie

Konieczna wycinka w celu przeprowadzenia DDR. Alternatywy w tym miejscu brak.

10. Przejście dla pieszych na ul. Frysztackiej

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Konieczność zmiany pasa ruchu. Kolejne kolizyjne skrzyżowanie zmniejszające bezpieczeństwo rowerzystów i spowalniające ruch samochodowy i rowerowy.

Rozwiązanie

Brak ze względu na istniejącą zabudowę i infrastrukturę drogową.

11. Przystanek autobusowy w pobliżu OSP Boguszowice

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Przecinające się kierunki ruchu pieszych wsiadających do autobusu i rowerzystów.

Rozwiązanie

Przeniesienie DDR za wiatę przystankową i przesunięcie wiaty w stronę ulicy.

12. Wjazd na teren zakładu przetwórstwa odpadów Ekostela

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Duży ruch samochodów ciężarowych i dostawczych z odpadami komunalnymi. Kolizyjne skrzyżowanie z ruchem rowerowym. Spowolnienie ruchu rowerowego i samochodowego.

Rozwiązanie

Brak.

13. Przejazd kolejowy w Boguszowicach

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Dwukrotne skrzyżowanie z ruchem samochodowym ze względu na zmianę pasa – przejazd dla rowerów wykonano z prawej strony (jadąc od strony Cieszyna), natomiast DDR przed i za przejazdem ma przebiegać po lewej stronie.

Rozwiązanie

Przebudowa przejazdu kolejowego poprzez przeniesienie przejścia pieszo-rowerowego na lewą stronę. Duży koszt oraz konieczność uzgodnień z PKP PLK.

14. Ulica Frysztacka za przejazdem w Boguszowicach

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Wąski pas drogi, na sporym odcinku przebiegający po wysokim nasypie.

Rozwiązanie

Poszerzenie nasypu o min. 5 metrów w stronę Olzy, co będzie wiązało się z bardzo dużymi kosztami ze względu na wysokość nasypu, miejscami dochodząco do 4 metrów oraz bliskość rzeki (konieczność budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych). Co więcej, takie rozwiązanie dodatkowo zablokuje możliwość poprowadzenia w tym miejscu trasy wzdłuż rzeki, ponieważ droga praktycznie doszła by do brzegu rzeki.

15. Ulica Frysztacka – odcinek do Marklowic wzdłuż torów

Ścieżka rowerowa do Marklowic – 15 powodów, dlaczego wersja wzdłuż Olzy jest lepsza!

Problem

(−) Jazda w sąsiedztwie intensywnego ruchu samochodowego. Co prawda przewidywane jest zachowanie minimalnego pasa zieleni separującego ruch rowerowy od samochodowego, ale będzie miał on szerokość od 0,5 do 1 m, co praktycznie nie zmienia sytuacji z punktu widzenia komfortu jazdy rowerem. Ze względu na chęć minimalizacji poszerzania nasypu drogowego rozważa się również wprowadzenie w tym miejscu strefy zabudowanej, a więc ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 50 km/h. W przeciwnym razie (przy zachowaniu większej prędkości), konieczne byłoby zwiększenie dystansu między DDR a drogą samochodową.

Podsumowanie

Wszystkich opisanych mankamentów można uniknąć, prowadząc drogę dla rowerów nad Olzą. Pomijając już ogromne aspekty przyrodnicze, ekologiczne, krajobrazowe i wypoczynkowe, za to patrząc z czysto technicznego punktu widzenia, trasa nad Olzą to:

  • Zero przejazdów kolejowych.
  • Zero samochodów.
  • Zero kolizyjnych skrzyżowań z ruchem pieszym i samochodowym

Źródło: rowerowycieszyn.pl

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz