USŁUGI SĄSIEDZKIE W CIESZYNIE

USŁUGI SĄSIEDZKIE W CIESZYNIE

Od kwietnia 2024 roku w Cieszynie realizowane będą usługi sąsiedzkie. Jest to nowa forma usług opiekuńczych, kierowanych do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Jest również skierowana do osób, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić pełnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Powyższe formy wsparcia nie wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji od osób świadczących tą formę pomocy.

W styczniu 2024 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę, w której określone zostały szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przysługuje w wymiarze minimalnie 1 godziny tygodniowo, maksymalnie 7 godzin tygodniowo.

Pomoc w formie usług sąsiedzkich może stanowić uzupełnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usług sąsiedzkich obejmuje:

pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym:

 • zakupy artykułów spożywczych, higienicznych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
 • pomoc przy przygotowaniu posiłków,
 • dostarczenie jednego gorącego posiłku,
 • utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (w jednym pokoju i kuchni) oraz pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,
 • utrzymanie w czystości sprzętów gospodarstwa domowego służących podopiecznemu,
 • dbanie o czystość bielizny i odzieży używanej przez podopiecznego,
 • pomoc przy paleniu w piecu,
 • odśnieżanie posesji w zakresie dojścia do budynku,
 • zgłaszanie usterek, awarii odpowiednim służbom,
 • pomoc przy dokonywaniu stałych opłat,
 • prowadzenie ewidencji wydatków i rozliczanie pieniędzy otrzymanych od podopiecznego,
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,

usługi higieniczno-pielęgnacyjne, w tym:

 • mycie, czesanie, obcinanie paznokci, golenie,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • prześcielenie łóżka,
 • pomoc przy ubieraniu się,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków lub karmienie podopiecznego,
 • pomoc przy przyjmowaniu leków,
 • zamawianie wizyt lekarskich, towarzyszenie przy wizytach w przychodni na terenie gminy,

zapewnianie kontaktów z otoczeniem, w tym:

 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
 • towarzyszenie podczas spacerów, w drodze do najbliższego sklepu, apteki.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne, odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osób ubiegających się o ich przyznanie:

 • osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, które aktualnie wynosi 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł na osobę w rodzinie, nie ponoszą odpłatności,
 • osoby, których dochód przekracza 370% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej (2 871,20 zł dla osoby samotnej i 2 220,00 zł na osobę w rodzinie) ponosić będą pełną odpłatność.

Koszt 1 godziny świadczonej usługi sąsiedzkiej do czerwca 2024 roku wynosi 27,70 zł, a od lipca 2024 roku będzie wynosił 28,10 zł.

Szczegółowe zasady odpłatności za usługi sąsiedzkie określone są w Uchwale Nr LX/728/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2024 roku. Uchwała dostępna jest pod linkiem  https://www.mops.cieszyn.pl/news/uslugi-sasiedzkie-w-cieszynie

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług,
 • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Osobom, które nie ukończyły szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gmina zorganizuje takie szkolenie.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług sąsiedzkich, a także osoby zainteresowane świadczeniem usług sąsiedzkich proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie:

 • bezpośredni w siedzibie Ośrodka przy ul. Skrajnej 5 (parter budynku, pokój nr 12) lub
 • telefoniczny pod numerem telefonu 33 479 49 15, 33 479 49 17.

Źródło: Cieszyn.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz