Strumień: ULGA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Strumień: ULGA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

W dniu 18 października br. roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej.

W 2023 r. przewidywane są limity dla taniego prądu:

 • 2000 kWh (osoby fizyczne)
 • 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny)
 • 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej)
 • 3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina)

Zmiany zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd będą korzystne dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny, które w 2023 roku będą mogły liczyć na tańszy prąd w ramach podwyższonego limitu zużycia. Warunkiem jest nie tylko pozyskanie Karty Dużej Rodziny, ale również złożenie stosownego oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenia o spełnianiu warunków pozwalających za uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Posiadacz KDR składając oświadczenie podaje numer Karty Dużej Rodziny oraz załącza kopię tej Karty. Takie oświadczenie może złożyć posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu zużycia jej na następujące potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

WAŻNE

W ustawie nie określono oficjalnego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne może opracować swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh. Oświadczenie należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przedsiębiorstwu energetycznemu, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


Źródło: strumien.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz