Goleszów: Trwa kontrola wywozu nieczystości ciekłych

Goleszów: Trwa kontrola wywozu nieczystości ciekłych

Goleszów: Trwa kontrola wywozu nieczystości ciekłych
W związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy dotyczącej prawa wodnego i innych pokrewnych ustaw do końca grudnia 2024 roku na terenie gminy Goleszów będą się odbywać kontrole dotyczące prawidłowości wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości prywatnych. Kontrole będące wymogiem nałożonym na gminy zostaną przeprowadzone według określonego harmonogramu. Na czym będą polegać kontrole obejmujące wszystkie sołectwa i zlokalizowane na ich terenie gospodarstwa domowe? Kontrola prawidłowości wywozu nieczystości ciekłych polegać będzie na wezwaniu mieszkańców do przedstawienia w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów mieszczącego się przy ulicy 1 Maja 5 (pok. nr 2) umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, a także rachunków za wywóz ścieków za ostatnie pół roku lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków za ostatni rok. W wezwaniu określony będzie termin dostarczenia ww. umowy oraz rachunków potwierdzających jej realizację.Należy pamiętać, że ilość ścieków odebranych przez odpowiedni podmiot musi być adekwatna do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości zużywanej wody. W przypadku korzystania z wody pochodzącej ze studni pod uwagę będzie brana statystyczna norma zużycia wody i wytwarzania ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca.Nowelizacja ustawy będącej podstawą do przeprowadzenia kontroli przewiduje istotne konsekwencje finansowe zarówno dla właścicieli poszczególnych gospodarstw, jak i dla Gminy, jeśli nowe wytyczne nie zostaną spełnione. Kary administracyjne dla gmin wynoszą od 10 tys. zł do 50 tys. zł. Nowe przepisy przewidują także karę grzywny za utrudnianie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Plan kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych w gminie Goleszów na lata 2023-2024: Bażanowicemarzec 2024 – czerwiec 2024Cisownica maj 2024 – sierpień 2024Dzięgielówstyczeń 2024 – maj 2024Godziszówmaj 2024 – sierpień 2024Goleszówstyczeń 2023 – wrzesień 2023Kisielówpaździernik 2023 – grudzień 2023Kozakowice Dolnesierpień 2023 – listopad 2023Kozakowice Górnesierpień 2023 – listopad 2023Leszna Górnastyczeń 2024 – marzec 2024 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Goleszów w zakresie wywozu nieczystości ciekłych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: https://goleszow.bip.net.pl/?a=17229.Formularz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: https://goleszow.bip.net.pl/?a=7774.
Źródło: goleszow.pl

Zagłosuj!

5 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 100.000000%

Dodaj komentarz