Kaczyce: rozpoczęto likwidację porzuconego składowiska odpadów

Kaczyce: rozpoczęto likwidację porzuconego składowiska odpadów

Na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego rozpoczęto realizację zadania polegającego na usunięciu odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach. Zastępczy wykonawca ma zakończyć prace do końca kwietnia bieżącego roku. Obejmują one usunięcie odpadów zmagazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym prowadzi działalność firma Pardi – czyli w okolicy dawnej hali sprężarek kopalni.

Firma Markk-Pol rozpoczęła w Kaczycach działalności w zakresie zbierania oraz odzysku odpadów w 2011 roku. Już końcem 2012 roku do Starosty Cieszyńskiego wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli działalności firmy Markk-Pol WIOŚ ustalił nieprawidłowości w zakresie sposobu magazynowania odpadów oraz wskazał, iż przedsiębiorca nie posiada żadnych urządzeń technicznych, za pomocą których mógłby realizować procesy odzysku, o których była mowa w decyzji Starostwa.

W związku z negatywnym wynikiem kontroli WIOŚ-u starosta początkiem grudnia 2012 roku wezwał Markk-Pol, do niezwłocznego zaniechania naruszeń postanowień decyzji dot. miejsca i sposobu magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku. Ustalono, że firma magazynuje odpady, natomiast nie prowadzi ich odzysku i stwarza niebezpieczeństwo m.in. przedostania się odpadów do środowiska. W toku dalszych działań prowadzonych w 2013 r. z udziałem przedstawicieli gminy Zebrzydowice oraz WIOŚ-u ustalono, że odpady są nadal gromadzone, natomiast nie są przetwarzane. W efekcie czego w sierpniu 2013 roku starosta cofnął udzielone firmie Markk-Pol zezwolenie na zbieranie oraz odzysk odpadów.

Cofnięcie zezwolenia spowodowało zakończenie w Kaczycach działalności objętej zezwoleniem, a Markk-Pol, jako posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, obowiązany był do usunięcia ich na własny koszt.

Działania prowadzące do przymuszenia firmy do uprzątnięcia odpadów nie doprowadziły do rozwiązania problemu. Pomimo wielokrotnych upomnień oraz nakładanych na przedsiębiorcę grzywien nie podjął on działań w zakresie ich usunięcia.

Nie odbierał on nawet kierowanej do niego korespondencji. Można przypuszczać, że zaczął się ukrywać, by uchylić się od ciążących na nim obowiązków. Wszczęto też egzekucję mającą na celu wyegzekwowanie od firmy Markk-Pol wykonania obowiązku usunięcia pozostawionych odpadów.

W międzyczasie starosta zlecił specjalistycznej firmie opracowanie opinii czy m.in. nie doszło do skażenia terenu przez odpady porzucone przez firmę Markk – Pol. Na szczęście nie stwierdzono skażenia gruntu, na którym zostały one zmagazynowane.

Mając na względzie bezskuteczność wszelkich form przymuszenia Markk-Polu do usunięcia odpadów, we wrześniu 2019 r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego postanowił niezwłocznie podjąć działania zmierzające do ich usunięcia w ramach tzw. wykonania zastępczego. 

Warto wyjaśnić, iż owo wykonanie zastępcze ma na celu faktyczne usunięcie odpadów, co wiąże się z wyłożeniem na ten cel pieniędzy z kasy Powiatu.

Końcem września Rada Powiatu Cieszyńskiego podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia na ten cel pożyczki szybkiej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 720 000 zł – kwota ta stanowi 90% kosztów realizacji (w budżecie powiatu zabezpieczono zaś 80 000 zł środków własnych). Samą pożyczkę będzie musiał powiat w większości spłacić, możemy jedynie liczyć na jej częściowe umorzenie (z przeznaczeniem tych środków na inne działania proekologiczne), jeżeli wykonanie zadania przebiegnie terminowo.

31 października 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, by wyłonić firmę, która podejmie się usunięcia porzuconych odpadów. Wybrano ofertę firmy Pardi z Kaczyc, która sąsiaduje ze składowiskiem. Obecnie rozpoczął się etap realizacji zlecenia i uprzątnięcia odpadów. Równolegle Starostwo stara się o uzyskanie pożyczki w WFOŚ-u.

Starostwo Powiatowe ma na bieżąco informować o postępie prac mieszkańców gminy Zebrzydowice, a w szczególności Kaczyc.

Warto, by na poziomie uregulowań ustawowych tak zabezpieczyć sprawy ekologii, by nie dochodziło do takich zdarzeń, jak porzucanie odpadów przez nierzetelnych przedsiębiorców. Pewne mechanizmy wdrożono już w ostatnim czasie, nowelizując prawo, ale czy będą one skuteczne – czas pokaże.

Źródło: Powiat Cieszyn

Zagłosuj!

11 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 7

Fajne: 6

Procent fajnych głosów: 85.714286%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 14.285714%

Dodaj komentarz