Ostatnie 2 dni naboru do cieszyńskich przedszkoli. Są jeszcze wolne miejsca! [NIE PRZEGAP]

Ostatnie 2 dni naboru do cieszyńskich przedszkoli. Są jeszcze wolne miejsca! [NIE PRZEGAP]

Od 25 lutego rozpoczął się nabór do cieszyńskich przedszkoli. Rejestracja potrwa do 14 marca (czwartek) 2019 do godz 15:00. Warto się pośpieszyć, są jeszcze wolne  miejsca!


Od 17 do 23 maja publiczne przedszkola rozpoczną nabór uzupełniający.

Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczęła się 25 lutego 2019. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać do 14 marca 2019 r. do godz. 15.00.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, a także dzieci 5-letnie, 4-letnie i 3-letnie, którym gmina ma obowiązek umożliwić korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie prowadzona odrębnie tj.: 

– rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie lub Przedszkola nr 4 w Cieszynie i tam składają podania do 14 marca br. 

– kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie odpowiednio komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego w Cieszynie lub Przedszkola nr 4 w Cieszynie. 

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od 25 lutego 2019 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie w linku podanym poniżej.

Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej funkcjonujących na terenie miasta Cieszyna, na rok 2019/2020, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu dziecka za pomocą internetu należy wypełniony wniosek wydrukować następnie podpisać i dostarczyć do Przedszkola. Po 14 marca 2019 r. żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane. 

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 określa dyrektor przedszkola i będą one dostępne na stronie Nabór Przedszkola i w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków pod względem formalnym tj. czy wniosek wypełniono prawidłowo i czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki. Weryfikacji podlegać będą również oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów. Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 26 kwietnia br. na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach. 

Terminy naboru.

Kryteria rekrutacji:

Podaję do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 określone w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn:

– Kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu pracy, studiów lub nauki, za które można uzyskać 32 punkty,

– Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu – potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 16 punktów,

– Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim – potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 8 punktów,

– Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola – potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 4 punkty,

– Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka – potwierdzone dokumentem: oświadczeniem rodziców/rodzica/opiekuna/(ów) prawnych, za które można uzyskać 2 punkty.

Zgłoś kandydaturę online [TUTAJ]

Źródło: UM Cieszyn

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz