Przebudowa drogi Wisła – Ustroń

Przebudowa drogi Wisła – Ustroń

Rozpoczyna się przebudowa drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km.

Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawować będzie R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa.

W dniu 27.03.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania. Planowany termin zakończenia zadania to koniec maj 2020r. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:

 1. rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3;
 2. ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni;
 3. niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych;
 4. korektę geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary;
 5. budowę zatok autobusowych,
 6. przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, przebudowę miejsc postojowych,
 7. przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego;
 8. poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę korytek odwadniających, budowę drenaży,
 9. modernizację przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie przepustu przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny;
 10. budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp),
 11. przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego;
 12. przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemnego;
 13. wycinka kolidującej zieleni z przedsięwzięciem;
 14. wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
 15. modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej.

Wartość zadania wynosi ok. 17,76 mln zł, z czego ok. 9,17mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu, przy deklarowanym udziale Miasta Wisła w wysokości 2,1 mln zł.

Partnerami projektu są Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna. O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 2

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 50.000000%

Słabe: 1

Procent słabych głosów: 50.000000%

Dodaj komentarz