konsultacje w sprawie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów

konsultacje w sprawie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów
ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2021BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWAz dnia 10 listopada 2021 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektów uchwał dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie SkoczówNa podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIII/275/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoczów oraz określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam:§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał:1) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,2) zmiany uchwały nr XVIII/212/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.§ 2. Konsultacje trwają od 15 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r.§ 3. Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Skoczów.§ 4. Konsultacje będą prowadzone w formie składania opinii i uwag.§ 5. 1. Projekty uchwał oraz formularze konsultacyjne będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów https://www.bip.skoczow.pl oraz na stronie internetowej ww.skoczow.pl w zakładce “Dla Mieszkańców” -“Konsultacje społeczne”, od dnia ogłoszenia zarządzenia o konsultacjach, do końca trwania konsultacji.§ 6. Opinie i uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną na adres: um@um.skoczow.pl lub w formie pisemnej osobiście na biurze podawczym pok. 2 w budynku Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów w godzinach urzędowania w terminie do dnia 22 listopada 2021 r., do godz. 15:30.§ 7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.§ 8. Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Skoczowie.§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Miasta SkoczowaMirosław Sitko

Zagłosuj!

7 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 1

Fajne: 1

Procent fajnych głosów: 100.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz