Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]

Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]
Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]

Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Hażlach Nr X/65/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Paragraf 1.

REKLAMA Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […] REKLAMA Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych – dowóz do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla mieszkańców Gminy Hażlach.

Paragraf 2.

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do zarządzenia zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Hażlach https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Hażlach https://www.hazlach.samorzady.pl/.

Paragraf 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu.

Paragraf 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Grzegorz SikorskiRozdzielnik:1 x Kadry1 x Referat Organizacyjny1 x Referat Oświaty, Sportu i Zdrowia1 x Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu Więcej informacji na stronie BIP
Źródło: hazlach.pl

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

REKLAMA

Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]
REKLAMA Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]
REKLAMA Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]

Hażlach: Zarządzenie nr 0050.313.2022 Wójta Gminy Hażlach […]

Dodaj komentarz