Efekty konsultacji ws. uchwały krajobrazowej

Efekty konsultacji ws. uchwały krajobrazowej

Zobacz przygotowane przez UM Cieszyn podsumowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących projektu tzw. uchwały krajobrazowej – czyli uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały został udostępniony na stronie internetowej w dniu 23 kwietnia 2019. W dniach 7-10 maja odbyły się: spotkanie informacyjne, warsztaty dotyczące odczytywania zapisów uchwały oraz indywidualne spotkania z zainteresowanymi podmiotami. Od dnia 7 maja 2019 do dnia 21 maja 2019 można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały krajobrazowej. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 89 uwag przez 25 podmiotów. 

Urząd Miejski dziękuje za udział w spotkaniach i za złożenie uwag. Pracownicy Ratusza dziękują również za liczne głosy wsparcia dla podjętych działań.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zagadnienia pojawiające się w ramach przeprowadzonych konsultacji oraz główne zmiany wprowadzone do projektu uchwały:

• Gruntownie zmodyfikowane zostały okresy dostosowania istniejących reklam, biorąc pod uwagę argumenty złożone w toku konsultacji. Obecnie projekt zakłada 4 lata jako podstawowy okres dostosowania. Wyjątkiem od powyższej zasady jest krótszy termin dostosowania – 1 rok – dla szyldów i reklam na ogrodzeniach oraz dla reklam sytuowanych na terenie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna lub na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków nieruchomych. Oprócz tego przewidziano dłuższe terminy dostosowania dla szyldów posiadających pozwolenie na budowę.

• Jedną z ważniejszych informacji dla przedsiębiorców będzie fakt zmiany wielkości dopuszczalnych formatów szyldów i reklam – do 18m2 (zamiast 12m2).

• Wśród złożonych uwag wielokrotnie była podnoszona kwestia dopuszczalnej odległości reklam od skrzyżowania. Proponowany zakaz umieszczania reklam w odległości 40m od skrzyżowania oceniano jako zbyt restrykcyjny. Zdecydowano się zmniejszyć wartość do 30m, co jest kompromisowym rozwiązaniem. Dodatkowo dopuszczono umieszczanie przy skrzyżowaniach reklamy kierunkowej (w formie kierunkowskazu). 

• Zagadnieniem, które silnie wybrzmiało na konsultacjach społecznych było umieszczanie reklam na budynkach. W tej kwestii opinie były bardzo zróżnicowane. Zdecydowano się utrzymać proponowany zakaz umieszczania reklam na budynkach. Jako kompromis zaproponowano dłuższy czas dostosowania – 4 lata.

• Istotnym elementem dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w konsultacjach była kwestia naklejek na szybach witryn. Pod wpływem przeprowadzonych rozmów oraz złożonych uwag dopuszczono formę inną niż ażurowa do 30% zasłonięcia witryny oraz 50% zasłonięcia w przypadku użycia formy ażurowej, przy czym na zabytkach dopuszcza się 30% zasłonięcia w formie ażurowej.

• Ponadto dokument będzie przewidywał możliwość umieszczania szyldów wolnostojących bliżej budynku od strony elewacji bez okien oraz możliwość umieszczania szyldów na ogrodzeniu w formie metaloplastyki. Zwiększono dopuszczalną liczbę szyldów powyżej poziomu parteru oraz dopuszczono szyldy w szkleniach okien w formie nalepek z folii imitującej szkło mrożone. 

Podsumowanie w oryginale dostępne jest na stronie Cieszyn.pl
Źródło: UM Cieszyn

Wizualizacja przykładowych szyldów zgodnych z uchwałą krajobrazową: [LINK]

Zobacz co mogłaby zmienić uchwała krajobrazowa w Cieszynie:

Co sądzicie o założeniach uchwały?
Czy waszym zdaniem zostanie ona wprowadzona w życie?

Zagłosuj!

10 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 26

Fajne: 15

Procent fajnych głosów: 57.692308%

Słabe: 11

Procent słabych głosów: 42.307692%

Dodaj komentarz