Cieszyńska Rada Seniorów

Cieszyńska Rada Seniorów

W wielu miastach Rady Seniorów mają ogromny wpływ na kształtowanie polityki senioralnej, nie inaczej jest w Cieszynie. Służąc społeczności osób starszych, Cieszyńska Rada Seniorów reprezentuje jej zbiorowe interesy wobec organów samorządowych Miasta Cieszyna. Jej rolą jest również ścisła współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Miasta w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. Reasumując, Cieszyńska Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną.

Cieszyńska Rada Seniorów (CRS) to ważna część wspólnoty gminnej, ale również dowód na to, że w wieku dojrzałym można być zaangażowanym obywatelem i wykorzystywać swoje kompetencje na rzecz dobra wspólnego. Integracja lokalnego środowiska, bardziej płynna komunikacja pomiędzy mieszkańcami w wieku senioralnym, podejmowanie ważnych inicjatyw, których myślą przewodnią jest dobro mieszkańców – to zaledwie kilka z wielu inicjatyw, które towarzyszą działalności CRS. Reasumując, celem głównym działania Rady jest sukcesywna poprawa jakości życia i pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych oraz konsekwentne budowanie lokalnego systemu oparcia środowiskowego umożliwiającego “starzenie się w miejscu zamieszkania”, a ponadto przedstawianie i reprezentowanie oczekiwań oraz potrzeb osób starszych, co stanowi jeden z czynników pobudzania aktywności obywatelskiej tej grupy społecznej.

Co istotne, Rada Seniorów w Cieszynie zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Czynny udział CRS w wielu inicjatywach, wydarzeniach i projektach pozwala na utrzymywanie stałych kontaktów społecznych, ale nie mniej istotna jest również funkcja integracyjna Rady, która jest platformą współpracy dla całego środowiska senioralnego (UTW, klubów seniora itp.), a tam, gdzie ich brakuje, może inicjować ich powołanie i rozwój.

Wspomnieć należy również, że posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów mają charakter otwarty i każdy zainteresowany mieszkaniec może wziąć w nich udział. Jej działania można śledzić także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Inne Rady”, wybierając Cieszyńską Radę Seniorów. Tam też na bieżąco publikowane są między innymi wnioski i odpowiedzi, sprawozdania oraz uchwały. Bieżące Informacje znajdziemy również na stronie cieszyn.pl w zakładce „Dla Seniora”. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, obrazującymi najpełniej zakres działań Cieszyńskiej Rady Seniorów, która, co należy podkreślić, ma charakter społeczny, a wyzwań, pomysłów i zaangażowania nigdy nie brakuje.

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM – TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Do udziału zaprasza Cieszyńska Rada Seniorów wraz z Burmistrzem Miasta Cieszyna. Jeśli znasz miejsce, w którym osoby w wieku dojrzałym czują się szczególnie miło i swobodnie, miejsce przyjazne i dostosowane w zakresie dostępności, które oferuje produkty, usługi i zniżki specjalnie dedykowane osobom starszym, zgłoś je w Konkursie na „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Warto doceniać inicjatywy otwarte na potrzeby mieszkańców, warto wskazywać podmioty tworzące i kreujące miejsca przyjazne i odpowiadające potrzebom osób starszych. Co należy zrobić, aby wziąć udział w Konkursie? Przede wszystkim należy wypełnić i złożyć odpowiedni formularz. Można go pobrać ze strony cieszyn.pl (zakładka: Dla Seniora) lub otrzymać w Biurze Spraw Społecznych (ul. Kochanowskiego 14, pokój 8, parter). Następnie formularz zgłoszenia należy złożyć: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1); lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom” (na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn). Można złożyć go również w formie elektronicznej, jako skan wniosku (na adres e-mail urzad@um.cieszyn.pl). Miejsca wybrane w ramach konkursu zostaną wyróżnione certyfikatem “Miejsce Przyjazne Seniorom”. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa przez cały październik. Zachęcamy do udziału.

Źródło: Wiadomości Ratuszowe UM Cieszyn

Zagłosuj!

6 punktów
Fajne Nie lubię

Razem głósów: 0

Fajne: 0

Procent fajnych głosów: 0.000000%

Słabe: 0

Procent słabych głosów: 0.000000%

Dodaj komentarz